AVÍS LEGAL

1. AVÍS LEGAL

Check-in Scan, SL, constituïda conforme a les lleis espanyoles, amb domicili social a Bulevard de la Cala, Local 1, La Cala de Mijas, CP 29649, Mijas (Màlaga), Espanya, titular del CIF B-93578862 (en endavant , “CHECK-IN SCAN” o “Empresa”) és la companyia titular i responsable de l'explotació de l'aplicació per a mòbils “Check-In Scan” i de la Plataforma Web “Check-In Scan” per a ús des d'ordinador fix, ordinador portàtil o tauleta per (d'ara endavant, la “App”).

CHECK-IN SCAN posa l'App a disposició dels usuaris gratuïtament perquè puguin utilitzar i conèixer els seus serveis, així com posar-se en contacte amb l'Empresa si ho necessiten.

2. ÀMBIT DAPLICACIÓ DE LES CONDICIONS DÚS. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.

La descàrrega i ús de l'App atribueix la condició d'Usuari d'aquesta, ja sigui propietari, agent o hoste en el context d'un lloguer turístic (d'ara endavant, “l'Usuari”) i implica l'acceptació plena, sense reserves i totalment dels termes i condicions d'ús de l'App (d'ara endavant, les “Condicions Generals”). Per això, CHECK-IN SCAN recomana als Usuaris llegir detingudament aquestes Condicions Generals abans d'utilitzar l'App.

Aquestes Condicions Generals regulen juntament amb la Política de Privadesa l'ús de l'App per part de l'Usuari i la relació entre aquest últim i CHECK-IN SCAN. Les condicions generals han estat redactades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent aplicable en matèria d'Internet, comerç electrònic i protecció de dades, entre d'altres.

L'accés i la descàrrega de l'App són totalment gratuïts excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3. DESCÀRREGA I ACCÉS A L'APP

La descàrrega de l'App la podràs realitzar a través d'Apple Store o Google Play, depenent del sistema operatiu emprat per dispositiu mòbil des del qual l'Usuari es descarregui l'App. Per accedir i utilitzar l'App cal que l'Usuari es registri.

En descarregar-se l'App, l'Usuari declara que és més gran i disposa de la capacitat legal necessària per acceptar aquestes Condicions Generals.

4. UTILITZACIÓ DE L'APP PER L'USUARI

L'Usuari haurà d'usar l'App i els seus continguts d'acord amb aquestes Condicions Generals, la bona fe i la legislació vigent aplicable.

L'Usuari serà l'únic responsable davant de CHECK-IN SCAN i/o tercers de l'ús que realitzi de l'App i/o dels seus continguts. En cap cas i sota cap concepte assumirà CHECK-IN SCAN cap responsabilitat derivada de l'ús de l'App que realitzi l'Usuari, especialment en els casos en què aquest ús es faci incomplint el que disposen les presents Condicions Generals i/o la normativa vigent aplicable .

Així mateix, queda expressament prohibit qualsevol ús fraudulent abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe de l'App i/o els seus continguts. En conseqüència i sense caràcter limitatiu, l'Usuari haurà d'abstenir-se de:

 • Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar l'App o qualsevol dels seus continguts, incloses aquestes Condicions Generals, independentment de la fi d'aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de CHECK-IN SCAN.
 • Realitzar qualsevol tipus d'activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a aquestes Condicions, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la utilització correcta de l'App o els seus continguts.
 • Vincular o reproduir l'App o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia Empresa i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
 • Introduir i/o difondre a l'App continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com ara contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

5. FUNCIONALITATS DE L'APP

L'App té per finalitat realitzar a distància les següents operacions circumscrites al servei de l'Eina de Compliment Normatiu de Check-In Scan:

 • identificar tots els hostes majors de 16 anys;
 • emplenar un “Part d'Hospederies” digital;
 • escanejar la documentació identificativa de l'hoste/s;
 • permetre a l'hoste arrendador principal mitjançant l'ús de la Check-in Scan App la signatura escanejada del comunicat d'entrada obligatori per això serà necessari processar les dades biomètriques de la seva signatura;
 • confeccionar un Llibre-Registre de Viatgers;

Si l'Usuari realitza un alta a l'aplicació de la Policia competent per cada habitatge, conjunt d'habitatges en un mateix edifici o conjunt d'habitatges gestionats per un mateix titular o gestor, i introdueix a la Check-In Scan App (com a usuari de la Eina Check-in Scan) el codi únic d'identificació que se t'assigni per l'aplicació de la Policia competent també podràs:

 • comunicar els hostatges reflectits al “Part d'Hostatgeries” de forma telemàtica al Sistema Hotels en les 24 hores següents a la Policia Local, Nacional o Guàrdia Civil, segons el municipi o circumscripció que correspongui a la ubicació de l'habitatge mitjançant enregistrament directe de cada hoste [o enviant un fitxer amb totes les entrades del dia.]

En tot cas, CHECK-IN SCAN informa a l'Usuari que per poder oferir el servei de localització d'habitatge, l'App ha de poder accedir a la ubicació de l'Usuari, així com a l'aplicació “Mapes”, ambdues maneres d'estar activades i/ o permetre l'accés a l'App.

Fem tot el possible per assegurar l'exactitud de les dades d'escaneig, però l'exactitud de l'escaneig es pot veure afectada per les situacions següents:

 • Per intentar fer l'escaneig en una situació de baixa lluminositat.
 • Per intentar fer l'escaneig i que l'objectiu de la càmera tingui brutícia.
 • Per intentar fer escaneig sobre un document no original, és a dir, intentar escanejar un document fotocopiat o intentar escanejar una foto de passaport prèviament adquirida.
 • Per intentar fer l'escaneig sobre un document que tingui la zona MRZ deteriorada.
 • Per utilitzar un dispositiu amb una càmera menor de 2MP. L'exactitud de l'escaneig sempre serà millor en un dispositiu amb característiques tècniques millors.
 • comunicar els hostatges reflectits al “Part d'Hostatgeries” de forma telemàtica al Sistema Hotels en les 24 hores següents a la Policia Local, Nacional o Guàrdia Civil, segons el municipi o circumscripció que correspongui a la ubicació de l'habitatge mitjançant enregistrament directe de cada hoste [o enviant un fitxer amb totes les entrades del dia.]

Per això i tot això, oferim a l'Usuari (titular propietari, agent o hoste) una pantalla de confirmació de dades perquè pugui assegurar-se que les dades enviades són correctes.

6. E-MAIL DE CONTACTE

Per resoldre qualsevol dubte o consulta o sol·licitar més informació sobre els productes Check-In Scan i/o l'App, així com per a qualsevol suggeriment, l'Usuari pot contactar amb CHECK-IN SCAN a través de l'adreça electrònica info@checkinscan. com

7. RÈGIM DE RESPONSABILITAT I GARANTIES

CHECK-IN SCAN no garanteix la disponibilitat en tot moment de l'accés i continuïtat del funcionament de l'App. Per això, CHECK-IN SCAN no respondrà dels danys i perjudicis causats a l'Usuari que es derivin com a conseqüència de la indisponibilitat. i manca de continuïtat de l'App.

Tot i que l'App incorpora les salvaguardes adequades per protegir-la i utilitza la tecnologia estàndard del sector per mantenir i millorar la seva seguretat i integritat i la de la informació que conté, Internet no és un mitjà inexpugnable.

En tot cas és responsabilitat de l'Usuari protegir el dispositiu mòbil davant de possibles virus, malware, atacs de tercers o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués afectar el dispositiu mòbil, habilitant eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CHECK-IN SCAN s'esforça per oferir sempre als Usuaris a l'App informació actualitzada, completa i exacta. Tot i això, no tota la informació oferta a l'App és responsabilitat de CHECK-IN SCAN com, per exemple, les dades d'exactes de localització dels habitatges donats d'alta per l'arrendador. Per això, CHECK-IN SCAN no pot garantir sempre i en tot moment l'exactitud de la informació continguda a l'App.

L'Usuari respondrà davant de CHECK-IN SCAN i/o qualsevol tercer de qualsevol dany i/o perjudici causat a l'Empresa oa tercers derivat directament o indirectament de qualsevol ús que faci de l'App i/o del seu contingut contravenint el que disposen les presents Condicions generals, la legislació vigent aplicable, lordre públic i/o la bona fe.

CHECK-IN SCAN recomana als Usuaris que, en cas de tenir dubtes sobre el funcionament de l'Eina Check-In Scan, es posin en contacte directe amb CHECK-IN SCAN. En cap cas serà CHECK-IN SCAN responsable de qualsevol dany i/o perjudici que pateixi l'Usuari i/o qualsevol tercer com a conseqüència de qualsevol mal ús que l'Usuari o aquest tercer faci de l'Eina Check-In Scan.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'App i tot el contingut (text, programari, gràfics, etc.) són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. CHECK-IN SCAN és la titular o té degudament llicenciats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l'App i els seus continguts.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre ús i/o acte d'explotació de l'App i/o dels seus continguts, tingui finalitats comercials o no, sense el previ consentiment previ i exprés de CHECK-IN SCAN.

En descarregar-se l'App, CHECK-IN SCAN concedeix a l'Usuari una llicència temporal no exclusiva d'ús de l'App i els seus continguts personals i intransferibles amb l'única finalitat que l'Usuari pugui fer servir l'App i els seus continguts en els termes i condicions continguts a aquestes Condicions Generals.

CHECK-IN SCAN es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l'App i els seus continguts. En cap cas i en cap concepte la descàrrega i/o accés constitueixen o suposen una cessió de cap mena per part de l'Empresa dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l'App o els seus continguts.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

Les presents Condicions Generals estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris, de manera que quan siguin modificades o actualitzades totalment o parcialment, aquestes condicions deixaran d'estar vigents, sent les noves condicions d'ús les que passin a regular l'ús de laplicació.

CHECK-IN SCAN es reserva la facultat de revisar, modificar o actualitzar en qualsevol moment les presents Condicions Generals, cas en què informarà degudament els Usuaris d'aquest canvi a fi que puguin acceptar els nous termes i condicions.

En descarregar-se l'App, CHECK-IN SCAN concedeix a l'Usuari una llicència temporal no exclusiva d'ús de l'App i els seus continguts personals i intransferibles amb l'única finalitat que l'Usuari pugui fer servir l'App i els seus continguts en els termes i condicions continguts a aquestes Condicions Generals.

CHECK-IN SCAN es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre l'App i els seus continguts. En cap cas i en cap concepte la descàrrega i/o accés constitueixen o suposen una cessió de cap mena per part de l'Empresa dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l'App o els seus continguts.

10. FUR I LLEI APLICABLE

Aquestes Condicions estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari.

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A efectes del compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades (RGPD), s'informa a l'Usuari que les dades que ens faciliti en el procés de registre o posteriorment fent ús de l'aplicació, seran incloses en un fitxer, la finalitat del qual serà la gestió i manteniment del Servei que ofereix aquesta aplicació així com les diferents tractaments de dades que s'han indicat a la nostra Política de Privadesa.

Als efectes del Reglament, els Usuaris de l'App que, conforme al contracte de servei, ja sigui com a propietaris o apoderats, comprin crèdits per a l'ús de l'Eina de Compliment Normatiu Check-In Scan són els “Responsables” respecte als dades dels hostes i instrueixen aquests perquè es descarreguin l'App en mode Usuari Self-Check-In. Check-In Scan serà “Encarregat” en la mesura que processi dades d'hostes que segueixin les instruccions d'un propietari o apoderat d'aquest i “Responsable” pel que fa a les dades dels Usuaris que processi per a fins que no se circumscriguin dins del servei ofert per mitjà de l'Eina Check-In Scan.

En compliment del principi de transparència contingut a l'article 12 del RGPD, informem a l'Usuari de forma concisa de les finalitats per utilitzar les dades que ens faciliti:

 • Utilitzem el vostre email per associar-lo al teu compte d'usuari, així com per enviar-te comunicacions comercials, sempre que ens hagi autoritzat expressament a rebre-les.
 • El seu nom i cognoms els fem servir per enviar missatges personalitzats de caràcter no comercial.
 • La data de naixement per poder verificar que compleix el requeriment d'edat suficient per utilitzar aquesta aplicació i per emplenar el comunicat d'hoste.
 • A més, si ens heu donat consentiment, utilitzarem l'edat per fer-li diverses recomanacions.
 • Telèfon. El podem utilitzar per contactar amb l'Usuari via SMS o mitjançant una trucada telefònica per donar-vos suport en l'ús de l'aplicació i per comunicar-vos ofertes del vostre interès.
 • El vostre número de DNI, NIE o passaport us ho demanarem per poder emplenar el comunicat d'hoste i per identificar-vos.
 • La seva adreça s'utilitzarà per enviar comunicacions comercials si així ho consenteix, així com per realitzar recomanacions basades en la seva zona geogràfica.
 • A més, podem veure l'ús que fa l'Usuari de l'aplicació i en funció d'això personalitzar contingut que considerem d'interès.

La base jurídica de tots els tractaments indicats anteriorment és la del consentiment i la del processament necessari per complir un contracte o una obligació legal; guardarem la informació necessària per acreditar que l'Usuari va atorgar els consentiments corresponents.

L'usuari pot retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat amb anterioritat.

Informem igualment a l'Usuari que us assisteixen els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament sobre les vostres dades personals, podent exercir-les mitjançant escrit a la direcció de Check-In Scan, indicada a l'inici d'aquestes condicions Generals o escrivint un e-mail a info@checkinscan.com.

La informació que obtinguem de l'Usuari la guardarem de manera confidencial mentre utilitzeu l'aplicació; si l'Usuari es dóna de baixa, procedirem a suprimir-ne el perfil i conservarem les dades personals durant un termini de temps raonable per poder donar resposta a les eventuals responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades personals.

Igualment informem a l'Usuari de la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que considereu que el tractament de les vostres dades no està sent adequat.

Algunes de les dades que sol·licitem al formulari de registre són de caràcter obligatori, de manera que sense aquestes dades obligatòries no podrem oferir els serveis Check-In Scan.

Les dades personals que recaptem seran tractades de forma confidencial; t'informem igualment que s'ha realitzat una anàlisi de regs i una avaluació d'impacte per assegurar-nos que protegim la informació dels nostres usuaris amb la finalitat d'evitar-ne l'accés, la manipulació o l'eliminació indegudes, sense que, llevat del consentiment exprés per part de l'USUARI, vagin a ser cedits a altres entitats o terceres persones fora dels casos legalment permesos.

Totes les dades recollides a través del Servei han emmagatzemat als servidors de la societat OVH França.

12. SEGURETAT DE DADES PERSONALS

Apliquem les següents mesures tècniques i organitzatives de seguretat en el processament de dades personals:

 • L'App de Check-in Scan en conjunt, és a dir, la connexió al panell de control web de l'Usuari i qualsevol de les seves aplicacions mòbils a IOS i Android, es connecta utilitzant HTTPS de màxima seguretat anomenat certificat SSL EV, de validació estesa. Les dades en transport seran xifrades a 2048 Bits.
 • Check-in Scan xifra totes les dades dels hostes que s'emmagatzemen a la base de dades utilitzant encriptació de 1028 bits. No revelem dades específiques de l'encriptació per protegir els nostres sistemes però ens pot contactar si necessiteu més informació.
 • Check-in Scan realitza back-ups diaris de la seva aplicació web i de la base de dades (on-site).
 • Check-in Scan realitza back-ups diaris de la seva aplicació web i de la base de dades (off site ftp).
Check in scan Logo