boe

Canvis a la normativa de registre d'activitats d'allotjament

 Reial Decret 933/2021, de 26 d'octubre, pel qual s'estableixen les obligacions de registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats d'allotjament i lloguer de vehicles de motor.

la Llei Orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, té com a objecte principal la protecció de persones i béns i el manteniment de la tranquil·litat ciutadana.

Aquesta norma estableix a l'article 25.1 que qualsevol persona física o jurídica que exerceixi activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, com les d'allotjament i lloguer de vehicles, està subjecta a les obligacions de registre documental i informació en els termes que les disposicions aplicables estableixin .

boe

Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, resulta molt important per garantir la vida i la llibertat dels membres de la nostra societat en el context actual. Per això cal desenvolupar les necessàries eines de control sobre aquestes activitats. La normativa vigent sobre el registre documental que han de portar els establiments d'hostaleria es troba bàsicament recollida al Decret 1513/1959, de 18 d'agost, en relació amb els documents que han de portar els establiments d'hostaleria referents a l'entrada de viatgers, i les seves normes de desenvolupament, entre les quals destaca l'Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres registre i parts d'entrades de viatgers en establiments d'hostaleria, perruqueries i altres anàlegs .

infograph

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte

La regulació de les obligacions de registre documental i informació previstes a la normativa de protecció de la seguretat ciutadana per a les persones físiques o jurídiques que exerceixin, professionalment o no, activitats d'allotjament o lloguer de vehicles de motor sense conductor és el principal objectiu.

 

Article 2. Definicions.

 1. Activitats d'allotjament: les dutes a terme, de manera professional o no, per tal de proporcionar, a canvi d'un preu, contraprestació o compensació, habitació o espai per a la pernoctació a les persones

Queden incloses les activitats següents:

 1. a) Les dutes a terme per establiments comercials oberts al públic: hotels, hostals, pensions, cases d'hostes, establiments de turisme rural o anàlegs.
 2. b) Les realitzades per càmpings i zones d'estacionament d'autocaravanes, apartaments, bungalows i altres allotjaments semblants de caràcter turístic.
 3. c) Les dels operadors turístics que prestin serveis dintermediació entre les empreses dedicades a lhostatgeria i els consumidors.
 4. d) L'activitat de les plataformes digitals dedicades a la intermediació en aquestes activitats a través d'internet sempre que ofereixin serveis a Espanya

 

Article 3. Àmbit aplicable.

El reial decret és aplicable a tot el territori nacional.

 

CAPÍTOL II

Obligacions de registre documental i comunicació

Article 4. Parts dentrada en establiments dhostatge i fulls de serveis en activitats de lloguer de vehicles.

 1. Les persones titulars de les activitats d'hostalatge i de lloguer de vehicles han de recollir les dades de les persones usuàries de les mateixes amb l'objecte de procedir al registre ia la comunicació necessàries per al compliment de les obligacions legals del Reial decret.
 2. Les parts d'entrada per a l'ús dels serveis d'allotjament han de ser signats per tota persona gran de catorze anys que en faci ús i en el cas dels menors de catorze anys, les dades seran proporcionades per la persona gran d'edat de la que vagin acompanyats.
 3. Els parts i els fulls seran proporcionats per l'establiment d'allotjament, els quals seran responsables de l'exactitud de les dades

 

Article 5. Obligacions de registre documental.

 1. El registre informàtic ha de contenir les dades de lannex I
 2. Cal registrar i conservar les dades dels usuaris.
 3. S'hauran de conservar durant un termini de tres anys a comptar de la finalització del servei o prestació contractada.
 4. Els subjectes que desenvolupin activitats d'hostatge de manera no professional queden exceptuats de les obligacions de registre documental i conservació de dades previstes en aquest article, i només estaran subjectes a les obligacions de comunicació previstes a l'article següent.

 

Article 6. Obligacions de comunicació.

 1. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, els subjectes han de comunicar a les autoritats competents les dades que preveuen els incisos 1 i 2 de l'apartat A) o B) de l'annex I.
 2. El compliment de l'obligació de l'apartat anterior s'haurà de fer abans del transcurs de deu dies
 3. Addicionalment, els subjectes obligats han de transmetre a les autoritats competents les dades relatives a l'exercici de la seva activitat compreses als incisos 3 i 4 de l'apartat A) o B) de l'annex I.

Aquesta comunicació es realitzarà de manera immediata, i en tot cas en un termini no superior a 24 hores, respectivament, a partir dels moments següents:

 1. a) En fer la reserva o la formalització del contracte o, si escau, la seva anul·lació.
 2. b) A l'inici dels serveis contractats.
 3. Les comunicacions es faran de forma telemàtica. Queden exceptuats els subjectes obligats que desenvolupin activitats d'hostatge de manera no professional, que les poden fer per mitjans no telemàtics.

Article 7. Tractament de dades de caràcter personal.

 1. Les dades personals generades en aquest Reial decret seran conservades, a la Secretaria d'Estat de Seguretat. El seu tractament podrà ser realitzat únicament per les Forces i Cossos de Seguretat en l'exercici de les seves competències respectives en l'àmbit de prevenció, detecció i investigació del delicte que tinguin assignades.
 2. La conservació d'aquests documents es poden connectar amb altres bases de dades policials per millorar l'eficàcia en la prevenció i la investigació dels delictes de terrorisme o delinqüència.
 3. El tractament de les dades es durà a terme d'acord amb la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

 

Article 8. Infraccions i sancions.

 1. El règim sancionador de les infraccions al que disposa aquest Reial decret pels subjectes obligats es regeix pel que preveu el capítol V de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
 2. Es consideraran infraccions greus , en relació amb l'article 36.20 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, les següents:
 3. a) La manca dels registres documentals previstos en aquest Reial decret.
 4. b) L'omissió de les comunicacions obligatòries.
 5. Es consideraran infraccions lleus , en relació amb l'article 37.9 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, les següents:
 6. a) Les irregularitats o deficiències en emplenar els registres que preveu aquest Reial decret.
 7. b) La realització de les comunicacions obligatòries fora del termini establert.
 8. La responsabilitat per les infraccions comeses recaurà directament en els subjectes obligats.

 

Disposició transitòria única. Normativa vigent.

Seguiran sent aplicables les disposicions recollides en aquesta fins que es dicten les normes de desplegament d'aquest Reial decret, mentre no s'oposin al que estableix aquest decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat». Això no obstant, les previsions relatives a les obligacions de comunicació produiran efectes a partir del 2 de gener de 2023.

 

ANNEX I

A) Dades a facilitar en el supòsit dexercici professional de lactivitat B) Dades a facilitar en el supòsit dexercici no professional
1. Dades de l'empresa arrendadora

a) Nom o raó social del titular.

b) CIF o NIF.

c) Municipi.

d) Província.

e) Telèfon fix i/o mòbil.

f) Adreça de correu electrònic.

g) Web de lempresa.

h) Url per identificar lanunci.

1. Dades del titular de limmoble

a) Nom.

b) Primer cognom.

c) Segon cognom.

d) Sexe.

e) Nombre de document didentitat.

f) Tipus de document (DNI, passaport, TIE). g) Nacionalitat.

h) Data de naixement.

i) Telèfon fix i/o mòbil.

j) Correu electrònic

2. Dades de lestabliment

a) Tipus d'establiment.

b) Denominació.

c) Adreça completa.

d) Codi postal.

e) Localitat i província.

2. Dades de limmoble

a) Adreça completa i codi postal.

b) Localitat.

c) País.

d) Nombre d'habitacions.

e) Connexió a Internet (si/no).

3. Dades dels viatgers

a) Nom.

b) Primer cognom.

c) Segon cognom.

d) Sexe.

e) Nombre de document didentitat.

f) Número de suport del document.

g) Tipus de document (DNI, passaport, TIE). h) Nacionalitat.

i) Data de naixement.

j) Lloc de residència habitual. – Adreça completa. – Localitat. – País.

k) Telèfon fix.

l) Telèfon mòbil.

m) Correu electrònic.

n) Nombre de viatgers.

o) Relació de parentiu entre els viatgers (en cas que algun sigui menor d'edat)

3. Dades dels viatgers

a) Nom.

b) Primer cognom.

c) Segon cognom.

d) Sexe.

e) Nombre de document didentitat.

f) Tipus de document (DNI, passaport, TIE).

 

g) Nacionalitat.

h) Data de naixement.

i) Lloc de residència habitual. – Adreça completa. – Localitat. – País

j) Telèfon fix.

k) Telèfon mòbil.

l) Correu electrònic.

m) Nombre de viatgers.

n) Relació de parentiu entre els viatgers (en cas que algun sigui menor d'edat)

4. Dades de la transacció

a) Dades del contracte. – Número de referència. – Data. – Firmes.

b) Dades de lexecució del contracte. – Data i hora d'entrada. – Data i hora de sortida.

c) Dades de limmoble. – Adreça completa. – Nombre d'habitacions. – Connexió a Internet (si/no).

d) Dades del pagament. – Tipus (efectiu, targeta de crèdit, plataforma de pagament, transferència…). – Identificació del mitjà de pagament: tipus de targeta i número, IBAN compte bancari, solució de pagament per mòbil, altres. – Titular del mitjà de pagament – ​​Data de caducitat de la targeta. – Data del pagament.

4. Dades de la transacció

a) Dades del contracte. – Número de referència. – Data. – Firmes.

b) Dades de lexecució del contracte. – Data d'i hora d'entrada. – Data i hora de sortida.

c) Dades del pagament. – Tipus (efectiu, targeta de crèdit, plataforma de pagament, transferència…). – Identificació del mitjà de pagament: tipus de targeta i número, IBAN compte bancari, solució de pagament per mòbil, altres. – Titular del mitjà de pagament. – Data de caducitat de la targeta. – Data del pagament.

app store

Check in scan Logo